تاریخ امروز:۱۴۰۱-۰۷-۰۴

انجمن

آقای دکتر شهرام کلانتری خاندانی  (رئیس هیات مدیره ) 

                                                                     

آقای دکتر مهدی زارعی (نائب رئیس)

آقای دکتر محمد حسیبی (دبیر انجمن)             

                                       

     خانم دکتر مریم رامشک (عضو هیات مدیره)                                        

آقای دکتر عبدالرضا ارجمند تاج الدینی  (عضو  هیات مدیره)   

آقای دکتر ابراهیم موسی نژاد (خزانه دار) 

آقای دکتر محمد معینی (عضو هیات مدیره)   

آقای دکتر رضا عزیزیان (علی البدل هیات مدیره)   

خانم دکتر ستاره ساعی (علی البدل هیات مدیره )

آقای دکتر حسین حسنی سعدی (بازرس)   

خانم دکتر دیبا بزاز (بازرس) 

آقای دکتر جواد سالاری (بازرس علی البدل)